Zaawansowany zestaw Bluetooth

Zestaw samochodowy Bluetooth hands-free, cz??? systemu GPS, to jest funkcja opcjonalna.

Funkcje Bluetooth:
 • Wsparcie dla Bluetooth Hands-Free;
 • Automatyczne znanie kom?rkowego bez po??czenia lub kom?rkowego posiadacza;
 • Mo?liwo?? wybierania numer?w telefonu bezpo?rednio z ekranu;
 • G?o?no?? rozmowy mo?na regulowa?;
 • Automatyczne przechowywania wiadomo?ci i rozmowy;
 • Wsparcie dla trzech telefon?w.

Funkcja wyczy??i? d?wi?k ot echa

Maszyna posiada dwa ?r?d?a d?wi?ku - g?o?nik i mikrofon, kt?re razem stanowi? efekt echa. Echo wyst?puje wtedy, gdy mikrofon odbiera sygna? d?wi?kowy z g?o?nika. Podczas jazdy to jest szczeg?lnie krytyczne, poniewa? potrzeba zwi?ksza? g?o?no?? rozmowy, aby wy??czy? d?wi?ki samochod?w i pojazd?w.
Drugim ?r?d?em echa jest odbicie d?wi?ku. D?wi?k mo?e odbiwa? si? od ka?dej powierzchni.
Si?a echa zale?y od rodzaju materia??w u?ytych wewn?trz samochodu, co bardziej twardy jest materia? - tym g?o?niejsze b?dzie echo, co mi?kszy materia? - tym bardziej b?dzie poch?aniania d?wi?ku. Szk?o okienne w samochodzie wywo?uje najwi?ksze echo. Ka?de odzwierciedlenie echo ma op??nienie, kt?re zale?y od dalnosci sygna?u i materia?u od kt?rego on jest odbity. Nast?pny wykres pokazuje po??czenie refleksji i efekty d?wi?kowe.

Nie ma znaczenia, co powoduje ha?as, bezpo?redny skutek po??czenia lub efekt odbicia, bardzo trudno jest usun?? wszelkie zak??cenia w Bluetooth Hands-Free. Co wi?cej, d?wi?k zawsze zmienia si?. G??wnymi ?r?d?ami ha?asu s? d?wi?ki silnika, ha?as drogy, itp.

AEC (acoustic echo-czyszczenie) – To jest peryferyjne audio urz?dzenie, kt?re jest jest oparte na wzgl?dno?c sygna?u g?o?nika i Multipath rozpowszechnianie sygna??w pochodz?cych z g?o?nika.
Mo?emy oceni? echo wykorzystaniem AES i stale dostosowa? opcje filtrowania dla tworzenia modeli obliczeniowych echo. Nast?pnie, w oparciu o wyniki, przetwarza si? sygna? przychodz?cy, z kt?rego usuwaj? echo, a to pozwala zrealizowa? doskona?? komunikacj? poprzez zestaw s?uchawkowy.

Parametry Bluetooth
 • Kompatybilny z Bluetooth 2.0 +EDR criterium
 • Zasilanie Сlass 2
 • wbudowana antena
 • Skuteczna odleg?o?? do 10 m
 • temperatura: -25??85?
 • wbudowany DSP chip do oczyszczania ot echa
 • echo-oczyszczenie: oczyszczenie liniowe ot echa w zakresie od 25-35dB, 52-65dB akustyczne oczyszczenie ot echa i ha?asu w zakresie od 200 ms, tworzy?ce unikalny d?wi?k s?uchawki Bluetooth.
 • oczyszczenie ot ha?asu: 18dB, osi?gni?cie g?o?nego i wyra?nego d?wi?ku g?osa
 • A/D?D/A?72dB SNR, pr?dko?? pr?bkowania 8-11K LM?LC?L2cap?SDP?RFCOMM
 • Profile Bluetooth HandsFree
 • Profile Bluetooth Headset